Gwybodaeth hefyd ar 
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic

O ddydd Llun 18/1/2021 ymlaen, disgyblion bl 7 i 11 y byddwch yn cael eich cofrestru bob bore am 9.15 a bod y sesiwn gofrestru yn orfodol nid yn ddewisol.

Trefniadau Gwersi Ionawr 2021

Ionawr 11 – 15 – Gwersi ar-lein o adref gan ddilyn amserlen Wythnos 1.

Ionawr 18 – 22 – Gwersi ar-lein o adref gan ddilyn amserlen Wythnos 2. 

Ionawr 25 – 29 – Gwersi ar-lein o adref gan ddilyn amserlen Wythnos 1. 

Dyma amseroedd y gwersi :

Gwers 1 – 9.30-10.20;  

Gwers 2 – 10.35-11.25; 

Gwers 3 – 11.45-12.35;  

Gwers 4 – 1.40-2.30;  

Gwers 5 – 2.45-3.35. 

Trefniadau Ionawr 4 - 15/1/2021

 

Ionawr 4 – HMS staff 

Ionawr 5 – Diwrnod cynllunio a pharatoi staff 

Ionawr 6 – 8 – Gwersi ar-lein o adref gan ddilyn amserlen Wythnos 2 

Ionawr 11 - Ionawr 15 - Gwersi ar-lein o adref gan ddilyn amserlen Wythnos 1

 

Dyma amseroedd y gwersi (sydd ychydig yn wahanol i’r arfer).   

Gwers 1 – 9.30-10.20;  

Gwers 2 – 10.35-11.25; 

Gwers 3 – 11.45-12.35;  

Gwers 4 – 1.40-2.30;  

Gwers 5 – 2.45-3.35. 

14-18/12/2020 Ysgol ar gau

Wythnos olaf tymor 14-18/12/2020
Bydd gwaith ar gyfer Bl.7, 8 a 9 ar Google Classrooms.
Bydd amrywiaeth o Google Classrooms a Google Meet i Fl.10-13.
Cadwch lygad ar eich Google Classroom am negeseuon.
Dyma amseriad y gwersi onibai bod staff wedi dweud yn wahanol :
Gwers 1 – 9.30-10.20;

Gwers 2 – 10.35-11.25;

Gwers 3 – 11.45-12.35;

Gwers 4 – 1.40-2.30;

Gwers 5 – 2.45-3.35.

8/12/2020 - 20:00

Blwyddyn 7

Yn dilyn ymateb cyflym iawn gan y tim profi ac olrhain, gallaf gadarnhau y gall pob disgybl o flwyddyn 7 ddychwelyd i'r ysgol fory ac nad oes rhaid iddynt hunan-ynysu bellach.
Year 7

8/12/2020 - 20:00

NEGES BWYSIG BWS C27

Gallaf gadarnhau, yn dilyn ymateb cyflym iawn gan y tim profi ac olrhain, y gall pob disgybl oedd yn hunanynysu ar y C27 (onibai disgyblion Blwyddyn 11) ddychwelyd i'r ysgol fory.

8/12/2020 - 20:00

NEGES BWYSIG BWS C24

Gallaf gadarnhau, yn dilyn ymateb cyflym iawn gan y tim profi ac olrhain, y gall pob disgybl oedd yn hunanynysu ar y C24 (onibai disgyblion Blwyddyn 11) ddychwelyd i'r ysgol fory.

Gwersi Rhithiol Bl10-13
Rhieni - Mae yna lythyr pwysig i chi ar Parentpay 
Bl.10+12 Gwersi Rhithiol Google Meet 30/11 - 4/12/2020
Bl.
11+13 Gwersi Rhithiol Google Meet 7/12 - 11/12/2020

Gorchuddion wyneb

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei canllawiau ynglŷn â’r defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion.

Mae'r canllawiau bellach yn nodi y dylid gwisgo gorchuddion wyneb:

• ym mhob ardal y tu allan i'r ystafell ddosbarth gan staff a dysgwyr mewn ysgolion uwchradd a cholegau

• ar gludiant penodedig i'r ysgol a'r coleg i ddysgwyr ym mlwyddyn 7 a hŷn

• gan ymwelwyr i bob ysgol a choleg, gan gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n danfon ac yn casglu plant.

Golyga hyn, bydd disgwyl i bob disgybl yn yr ysgol wisgo eu gorchuddion wyneb ymhob ardal tu allan i’r ystafell ddosbarth gan gynnwys wrth gyrraedd yr ysgol ac adeg egwyl a chinio tra’n chwarae y tu-allan. Fel rydych chi’n sylweddoli, fel ysgol, mae dyletswydd arnom i ddilyn y canllawiau. Diolch am eich cefnogaeth.

22/10/2020 - Gwn eich bod chi gyd erbyn hyn wedi ymgyfarwyddo gyda threfniadau y cyfnod clo a fydd yn dechrau am 6pm nos Wener yr wythnos hon ac yn dod i ben ar y 9 Tachwedd. Cofiwch taw cyfnod clo byr iawn yw hwn ac, felly, nid oes angen i neb bryderu yn ormodol amdano.

 

Wrth geisio amddiffyn addysg gymaint â phosib gwnaethpwyd y penderfyniadau canlynol ar gyfer wythnos 2 Tachwedd;

 

· Bydd ysgolion uwchradd ar agor i blant ym mlynyddoedd 7 ac 8, tra bydd disgyblion eraill yn parhau i ddysgu o gartref ar gyfer yr wythnos honno. Bydd hyn yn cynnwys athrawon yn cyflwyno gwersi ar-lein o'r ystafell ddosbarth.

· Bydd y rhai sy'n ail-sefyll arholiadau TGAU ac arholiadau mynediad Prifysgolion ym mis Tachwedd yn gallu gwneud hynny yn yr ysgol. 

· Mae trefniadau prydau ysgol am ddim eisoes wedi'u rhoi mewn lle ar gyfer hanner tymor a byddant yn parhau ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 9 ac uwch am yr ail wythnos.

· Bydd trafnidiaeth ysgol a’r gwasanaeth arlwyo yn parhau fel arfer i ddisgyblion blynyddoedd 7 ac 8

Yn ystod wythnos 2 Tachwedd;

 

· Bydd yr ysgol ar agor fel arfer i flynyddoedd 7 ac 8

· Bydd amserlen Wythnos 1 presennol yr ysgol yn parhau fel arfer i bawb, yn yr ysgol ac yn y cartref

· Bydd y swyddfa ar agor fel arfer ar gyfer unrhyw alwadau.

Ar gyfer blwyddyn 7 ac 8:

· Bydd trefniadau arferol yr ysgol yn parhau gyda rhai newidiadau i’r ystafelloedd er mwyn amrywio’r dysgu

· Bydd mwy o ofod chwarae ar gyfer pob blwyddyn gyda blwyddyn 8 yn chwarae ar y cyrtiau tenis a ger y cabanau a blwyddyn 7 yn chwarae ar ochr yr arhosfan bysiau.

Ar gyfer blynyddoedd 9 – 13:

 

· Bydd pob disgybl yn dysgu o’r cartref trwy ddysgu cyfunol. Gall hyn gynnwys athrawon yn cyflwyno gwersi ffrydio byw o’r ystafell ddosbarth ac / neu osod gwaith ar Google Classrooms. Ymhob achos bydd yr athrawon ar gael yn ystod y wers ac, felly, mae’n holl bwysig fod pob disgybl yn ymuno ar Google Meet onibai eu bod wedi cael cyfarwyddiadau arall trwy Google Classrooms. Bydd hi’n bosibl i’r disgyblion i ofyn unrhyw gwestiynau neu gofyn am gymorth trwy’r ‘chat’ yn y wers.

· Bydd toriad o tua 10 munud rhwng pob gwers er mwyn bod yr athro yn cael cyfle i symud ystafell ac i osod y cyfarpar.

· Os bydd athro yn absennol oherwydd salwch yna ni fydd hi’n bosibl i ddarparu’r wers ar Google Meet ond bydd deunydd ar Google Classrooms.

· Ni fydd gwers ABCH yn cael eu darparu gwers 1 dydd Mercher ond bydd y cyngor ysgol yn cwrdd ar-lein yn ystod y cyfnod hwnnw.

· Mae’n hanfodol i chi fel rhieni i sicrhau bod eich plant yn mynychu pob un o’r gwersi gan ddilyn yr amserlen bresennol. Nid gwyliau ychwanegol mo’r wythnos hon ond amserlen ysgol arferol. Bydd yr athrawon yn cofnodi pwy sydd wedi mynychu’r gwersi yn eu llyfrau marcio presenoldeb.

Medi 2020 - Yn dilyn cyfarwyddiadau sirol http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/08/coronavirus/gorchuddion-wyneb-ar-gyfer-disgyblion-ysgolion-uwchradd/#.X0jCkMhKi1s y mae angen, felly, i bob disgybl wisgo gorchudd wyneb ar yr holl gludiant ysgol. Yn dilyn asesiad risg o adeilad Ysgol Bro Myrddin gofynnwn ninnau i bob disgybl i wisgo gorchudd wyneb y tu-fewn i’r adeilad wrth gerdded o gwmpas y coridorau. Byddwn yn addasu’r gofynion wrth i’r wythnosau fynd yn eu blaen. Gofynnwn i chi fel rhieni i ddarparu gorchudd wyneb i’ch plentyn ar gyfer y diwrnod cyntaf yn yr ysgol, lle bo hynny’n bosibl.

Bydd y cyngor yn darparu gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer y disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.

Fel y gwyddoch, mae diogelwch ein staff a’n disgyblion yn flaenoriaeth gyda ni ac rydym yn gweithredu er mwyn lleihau unrhyw risg.

Diolch am eich cydweithrediad.

6/9/2020 - Fe fydd y ffreutur yn darparu bwyd ar gyfer pob disgybl yr wythnos hon - dewis cyfyngedig o fwyd twym ac oer. Felly, nid oes angen i chi ddod a brechdanau os nad ydych yn dymuno.

Rwy’n siwr bod y mwyafrif ohonoch wedi gweld y cyhoeddiad ar wefan Sir Gâr am orchuddion wyneb ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd. Wele’r linc isod ar gyfer y manylion:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/08/coronavirus/gorchuddion-wyneb-ar-gyfer-disgyblion-ysgolion-uwchradd/#.X0jCkMhKi1s

Yn dilyn cyfarwyddiadau sirol y mae angen, felly, i bob disgybl wisgo gorchudd wyneb ar yr holl gludiant ysgol. Yn dilyn asesiad risg o adeilad Ysgol Bro Myrddin gofynnwn ninnau i bob disgybl i wisgo gorchudd wyneb y tu-fewn i’r adeilad wrth gerdded o gwmpas y coridorau. Byddwn yn addasu’r gofynion wrth i’r wythnosau fynd yn eu blaen. Gofynnwn i chi fel rhieni i ddarparu gorchudd wyneb i’ch plentyn ar gyfer y diwrnod cyntaf yn yr ysgol, lle bo hynny’n bosibl. Bydd y cyngor yn darparu gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer y disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.

Fel y gwyddoch, mae diogelwch ein staff a’n disgyblion yn flaenoriaeth gyda ni ac rydym yn gweithredu er mwyn lleihau unrhyw risg.

Diolch am eich cydweithrediad.

22-6-2020 - Mae’n bwysig bod disgyblion blwyddyn 10 a blwyddyn 12 yn gwirio Google Classrooms bugeiliol gan y bydd amserlenni ar gyfer y dair wythnos nesaf yn cael eu rannu. Bydd yr amserlenni yn cynnwys manylion am y gwersi ac yn bwysicach pa ystafelloedd.  Cofiwch bod hi’n bosibl i disgyblion gael sgwrs gyda aelod o staff yr ysgol trwy gysylltu trwy’r Google Classrooms neu gysylltu trwy dudalen cyfrinachol y penaethiaid blwyddyn. 
4-6-2020 - Rwy’n siwr bod y rhan fwyaf ohonoch wedi gwrando ar y gweinidog addysg, Kirsty Williams yn siarad heddiw a siwr o fod erbyn hyn yn gwybod bod pob disgybl yn mynd i fod nôl gyda ni yma ym Mro Myrddin ymhen tair wythnos. Fe fydd yr ysgol yn ail agor ein drysau ar gyfer ein disgyblion ar y 29ain o Fehefin ac rydym wir yn edrych ymlaen at hynny. Wrth gwrs ni fydd pob disgybl nôl ar yr un amser na’r un diwrnodau. Bydd rhagor o fanylion gyda ni cyn hir.

Gwybodaeth bellach i'n disgyblion ar yr intranet ysgol ar-lein - yn cynnwys 'Neges y dydd Dr Llinos Jones. Gohebiaeth i rieni ar Parentpay hefyd.

1-5-2020 - Llythyr i rieni wrth Gyfarwyddwr Addysg Cyngor Sir Gâr (Twitter)

Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim – coronafeirws

O'r wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 4 Mai, bydd mwyafrif y teuluoedd cymwys yn derbyn taliadau i'w cyfrifon banc/cymdeithas adeiladu.Yn ogystal â hwyluso pethau i deuluoedd, mae hyn hefyd yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ynghylch teithio hanfodol.Caiff y taliadau eu gwneud bob pythefnos er mwyn i rieni / gwarcheidwaid barhau i ddarparu brecwast a chinio i'w plentyn / plant bum diwrnod yr wythnos.

30/4/2020 - http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/04/coronavirus/taliadau-uniongyrchol-prydau-ysgol-am-ddim-coronafeirws-covid-19/#.XqsA0511if1…
Defnyddir Ysgol Bro Myrddin fel canolfan fwyd i helpu teuluoedd mewn angen o ganlyniad i'r coronafeirws.o ddydd Llun, 6 Ebrill ymlaen. Mae hyn oherwydd gallai'r ceginau yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth gael eu defnyddio i gefnogi'r ysbyty dros dro yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin. 

Bydd plant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim hefyd yn derbyn cyflenwadau bwydydd sych, bwydydd tun, a bwydydd eraill sy'n para er mwyn bwydo'r teulu cyfan.

Mae'r canolfannau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 11.30am ac yn cael eu rhedeg gan staff y cyngor sydd wedi cael eu hadleoli i helpu i ddarparu gwasanaethau hanfodol.

Sylwch na fydd y canolfannau bwyd ar agor ar ddydd Gwener y Groglith (10 Ebrill) na dydd Llun y Pasg (13

Ebrill).

Manylion Gyrfa Cymru
Coronafeirws - Gwybodaeth ysgol
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM