Gwybodaeth diweddaraf ar 
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic

Trefniadau diwrnod canlyniadau TGAU 20fed o Awst 

Gofynnwn i chi ddisgyblion blwyddyn 11 i ddilyn y canllawiau canlynol ar ddiwrnod eich canlyniadau er  mwyn sicrhau diogelwch pawb. Bydd disgwyl i chi ddod i’r ysgol ar amseroedd penodol a bydd disgwyl i chi gadw at y rheolau terfynol hefyd. 

11/1 ac 11/2 – 9:00 a.m.

11/3 ac 11/4 – 9:30 a.m.

11/5 – 10:00 a.m.

Wrth ddod mewn i’r ysgol, gofynnwn i chi ddilyn y system unffordd, trwy’r dderbynfa a golchi eich dwylo gan ddefnyddio’r sinc ar eich ffordd i mewn.

Troi i’r chwith drwy’r ffreutur ac i mewn i’r Neuadd.

Byddwch yn gadael y Neuadd ger y Lolfa ac allan drwy ddrysau Drws B. 

Cyfarwyddiadau pellach -
● Gofynnwn i chi beidio a dod i’r ysgol os ydych yn sâl neu'n dangos unrhyw un o'r tri symptom Covid-19 a nodwyd (peswch newydd parhaus, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl); neu os ydych wedi profi'n bositif am Covid-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

● Gofynnwn i chi beidio a dod i’r ysgol os oes aelod o’r teulu yn dioddef o’r symptomau neu wedi profi’n bositif am Covid-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf

● Cofiwch gadw at y rheolau - Ei ddal, ei daflu, ei ddifa

● Cofiwch bod rhaid i chi ar bob cyfle posibl i olchi eich dwylo - sinciau ar y ffordd mewn a diheintydd dwylo

● Gofynnwn i chi beidio a chael cyswllt corfforol gyda disgyblion eraill

● Cofiwch gadw at y rheolau ymbellhau cymdeithasol a chadw pellter o 2 fetr

● Gofynnwn i rieni beidio ag ymgasglu ar y safle.

TREFNIADAU MEDI 2020

Medi 1/2 – diwrnodau di-gyswllt (staff yn unig)

Medi 3 – Blwyddyn 7 a 12

Medi 4 – Blwyddyn 7, 11 a 13

Medi 7 – Blwyddyn 8, 9 a 10

Medi 8 – Blwyddyn 10, 11, 12 a 13

Medi 9 – Blwyddyn 7, 8 a 9

Medi 10 – Blwyddyn 10, 11, 12 a 13

Medi 11 – Blwyddyn 7, 8, 9, 10 a 11

Medi 14 ymlaen – pob disgybl.

22-6-2020 - Mae’n bwysig bod disgyblion blwyddyn 10 a blwyddyn 12 yn gwirio Google Classrooms bugeiliol gan y bydd amserlenni ar gyfer y dair wythnos nesaf yn cael eu rannu. Bydd yr amserlenni yn cynnwys manylion am y gwersi ac yn bwysicach pa ystafelloedd.  Cofiwch bod hi’n bosibl i disgyblion gael sgwrs gyda aelod o staff yr ysgol trwy gysylltu trwy’r Google Classrooms neu gysylltu trwy dudalen cyfrinachol y penaethiaid blwyddyn. 
4-6-2020 - Rwy’n siwr bod y rhan fwyaf ohonoch wedi gwrando ar y gweinidog addysg, Kirsty Williams yn siarad heddiw a siwr o fod erbyn hyn yn gwybod bod pob disgybl yn mynd i fod nôl gyda ni yma ym Mro Myrddin ymhen tair wythnos. Fe fydd yr ysgol yn ail agor ein drysau ar gyfer ein disgyblion ar y 29ain o Fehefin ac rydym wir yn edrych ymlaen at hynny. Wrth gwrs ni fydd pob disgybl nôl ar yr un amser na’r un diwrnodau. Bydd rhagor o fanylion gyda ni cyn hir.

Gwybodaeth bellach i'n disgyblion ar yr intranet ysgol ar-lein - yn cynnwys 'Neges y dydd Dr Llinos Jones. Gohebiaeth i rieni ar Parentpay hefyd.

1-5-2020 - Llythyr i rieni wrth Gyfarwyddwr Addysg Cyngor Sir Gâr (Twitter)

Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim – coronafeirws

O'r wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 4 Mai, bydd mwyafrif y teuluoedd cymwys yn derbyn taliadau i'w cyfrifon banc/cymdeithas adeiladu.Yn ogystal â hwyluso pethau i deuluoedd, mae hyn hefyd yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ynghylch teithio hanfodol.Caiff y taliadau eu gwneud bob pythefnos er mwyn i rieni / gwarcheidwaid barhau i ddarparu brecwast a chinio i'w plentyn / plant bum diwrnod yr wythnos.

30/4/2020 - http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/04/coronavirus/taliadau-uniongyrchol-prydau-ysgol-am-ddim-coronafeirws-covid-19/#.XqsA0511if1…
Defnyddir Ysgol Bro Myrddin fel canolfan fwyd i helpu teuluoedd mewn angen o ganlyniad i'r coronafeirws.o ddydd Llun, 6 Ebrill ymlaen. Mae hyn oherwydd gallai'r ceginau yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth gael eu defnyddio i gefnogi'r ysbyty dros dro yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin. 

Bydd plant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim hefyd yn derbyn cyflenwadau bwydydd sych, bwydydd tun, a bwydydd eraill sy'n para er mwyn bwydo'r teulu cyfan.

Mae'r canolfannau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 11.30am ac yn cael eu rhedeg gan staff y cyngor sydd wedi cael eu hadleoli i helpu i ddarparu gwasanaethau hanfodol.

Sylwch na fydd y canolfannau bwyd ar agor ar ddydd Gwener y Groglith (10 Ebrill) na dydd Llun y Pasg (13

Ebrill).

Manylion Gyrfa Cymru
Coronafeirws - Ysgol ar agor
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM