Gwybodaeth hefyd ar 
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
Fideo - Sut i wneud hunan-brawf llif unffordd COVID-19: https://vimeo.com/523841370

Trefniadau Ebrill 2021

Disgyblion bl 7 i 11 - Cofrestru bob bore 9:00
Mae'r sesiwn gofrestru yn orfodol nid yn ddewisol.

Gwyliau Pasg

12-16/4/2021 - Amserlen Wythnos 1:

12/4 - Bl. 7, 8, 11 a 13 - gwersi yn
yr ysgol yn unig

Gwersi ar-lein - Bl. 9, 10 a 12

13/4 - Bl. 7, 8, 9, 10 a 12 - gwersi yn
yr ysgol yn unig

Gwersi ar-lein - Bl. 11 a 13


14-16/4 - Gwersi yn yr ysgol i bawb

Gorchuddion wyneb yn yr ysgol (2021)
 

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei canllawiau ynglŷn â’r defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion.

Mae'r canllawiau bellach yn nodi :

 • Bydd angen gwisgo masg tu-fewn i’r adeilad pan na ellir cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr.

 • Ni fydd angen gwisgo masg y tu allan.

 • Bydd angen gwisgo masg ar y bws.

Fel rydych chi’n sylweddoli, fel ysgol, mae dyletswydd arnom i ddilyn y canllawiau. Diolch am eich cefnogaeth.

Gwybodaeth bellach i'n disgyblion ar yr intranet ysgol ar-lein - yn cynnwys 'Neges y dydd Dr Llinos Jones. Gohebiaeth i rieni ar Parentpay hefyd.

1-5-2020 - Llythyr i rieni wrth Gyfarwyddwr Addysg Cyngor Sir Gâr (Twitter)

Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim – coronafeirws

O'r wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 4 Mai, bydd mwyafrif y teuluoedd cymwys yn derbyn taliadau i'w cyfrifon banc/cymdeithas adeiladu.Yn ogystal â hwyluso pethau i deuluoedd, mae hyn hefyd yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ynghylch teithio hanfodol.Caiff y taliadau eu gwneud bob pythefnos er mwyn i rieni / gwarcheidwaid barhau i ddarparu brecwast a chinio i'w plentyn / plant bum diwrnod yr wythnos.

30/4/2020 - http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/04/coronavirus/taliadau-uniongyrchol-prydau-ysgol-am-ddim-coronafeirws-covid-19/#.XqsA0511if1…
Defnyddir Ysgol Bro Myrddin fel canolfan fwyd i helpu teuluoedd mewn angen o ganlyniad i'r coronafeirws.o ddydd Llun, 6 Ebrill ymlaen. Mae hyn oherwydd gallai'r ceginau yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth gael eu defnyddio i gefnogi'r ysbyty dros dro yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin. 

Bydd plant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim hefyd yn derbyn cyflenwadau bwydydd sych, bwydydd tun, a bwydydd eraill sy'n para er mwyn bwydo'r teulu cyfan.

Mae'r canolfannau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 11.30am ac yn cael eu rhedeg gan staff y cyngor sydd wedi cael eu hadleoli i helpu i ddarparu gwasanaethau hanfodol.

Sylwch na fydd y canolfannau bwyd ar agor ar ddydd Gwener y Groglith (10 Ebrill) na dydd Llun y Pasg (13

Ebrill).

Manylion Gyrfa Cymru
Coronafeirws - Gwybodaeth ysgol
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM