Cyfarchiad y Pennaeth

6-4-2020

 

Bore da i chi gyd. Er bod hi’n swyddogol yn ddiwrnod cyntaf gwyliau’r Pasg o’n ni’n meddwl dweud helo ar ddechrau’r wythnos. Byddai ddim yn rhoi neges bob diwrnod ond cadwch lygad yn ystod yr wythnos.

 

Cofiwch nad ydych i fod i fynd ar Google Classrooms am y pythefnos nesaf, dim ond er mwyn gorffen gwaith chi ddim wedi gwneud hyd yn hyn.

 

Cymerwch yr amser nawr dros y pythefnos nesaf i wneud pethau pwysig o’ch cwmpas – tacluso, addurno a helpu. Oes pobl drws nesaf sydd angen cymorth? Oes angen torri porfa, peintio neu arddio ar gymydog? Cofiwch ein bod ni gyd yma i helpu’n gilydd os yw hi’n saff i wneud hynny.

 

Cofiwch, serch hynny, ar gyfer fory, Ebrill y 7fed, bod hi’n ddiwrnod cenedlaethol dim gwaith tŷ, felly, mae esgus gyda chi i beidio helpu o gwmpas y tŷ fory.

 

Er gwybodaeth i chi mae’r adran DT wedi bod yn brysur iawn dros yr wythnos diwethaf ac mae’r argraffydd 3D newydd orffen ei ‘batch’ cyntaf ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol sef fframiau i ddal sgriniau amddiffyn i’r gweithwyr. Mae’r geiriau – ‘Cadwch yn ddiogel’ wedi eu gosod ar y ffrâm yn ogystal. Heddiw, maent yn cael eu di-heintio a’u cyd-osod ac yna byddant yn cael eu defnyddio gan y GIG yn yr ysbytai lleol erbyn wythnos nesaf. Byddaf yn danfon llun o’r fframiau ar Trydar a Facebook yn ystod y dydd i chi gael eu gweld.

 

Dwi’n eich gadael chi gyda dyfyniad a dynnodd fy sylw dros y penwythnos – ‘Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.’

 

Tan cyn bo hir.

3-4-2020

Bore da i chi gyd. Dwi wedi dysgu rhywbeth ddoe – y gair Cymraeg am peanut butter – menyn cnau mwnci! Swnio’n llawer mwy diddorol yn y Gymraeg. Gobeithio eich bod chi i gyd wedi cael brechdan menyn cnau mwnci ddoe.

 

Dwi’n aml yn sôn yn y gwasanaeth boreol am ddiwrnodau cenedlaethol ond doeddwn i ddim wedi meddwl bod gymaint ohonynt. A beth am Ebrill y 3ydd? Wel mae’n ddiwrnod cenedlaethol mousse siocled!! Felly dyna rhywbeth arall i chi boeni eich rhieni amdano heddi. Ond yn fwy diddorol fyth, mae’n ddiwrnod cenedlaethol ffeindiwch yr enfys. Felly, y person cyntaf i weld enfys heddi, dwi moyn i chi roi neges ar eich tudalen blwyddyn.

 

Dwi am i chi feddwl am funud am y frawddeg nesaf sy’n berthnasol iawn i bawb ar hyn o bryd – ‘Falle nad yw pob diwrnod yn dda, ond mae yna rhywbeth da ymhob diwrnod.’ Meddyliwch heno beth oedd yn dda am eich diwrnod heddi a nodwch hynny yn eich trefnydd personol. Byddai’n bosibl i chi wneud hynny bob dydd gan ganolbwyntio ar eich profiadau positif.

 

Gobeithio bod eich gwersi’n wedi mynd yn dda ond peidiwch poeni yn ormodol. Gwnewch yr hyn chi’n gallu. Yn swyddogol rydych chi, ar ôl 3.30 prynhawn ma, ar wyliau gan bod y pythefnos o wyliau Pasg yn dechrau. Rwyf wedi dweud wrth eich athrawon a’ch rhieni na fydd gwaith yn cael ei osod o gwbl ar Google Classrooms dros wyliau’r Pasg. Ni gyd yn haeddu seibiant. Cofiwch orffen unrhyw waith chi heb ei wneud ond does dim angen gwneud rhagor. Os oes unrhywbeth yn eich poeni, wrth gwrs, mae’n bosibl i chi gysylltu gyda’r ysgol drwy ddanfon neges at eich penaethiaid blwyddyn.

 

Dros y pythefnos nesaf fe fyddaf yn rhoi neges yr wythnos i chi yn hytrach na neges y diwrnod.

 

Mwynhewch y gwyliau a chadwch yn saff.