Dr Llinos Jones - Pennaeth / Headteacher 
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
Croes-y-Ceiliog
Caerfyrddin / Carmarthen

Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire

Cymru / Wales

SA32 8DN
 

Ysgol Gyfun Gymraeg

BRO MYRDDIN

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

Rhif ffôn / Telephone - 01267 234829
E-bost / E-mail - swyddfa@bromyrddin.org

 

BRO MYRDDIN

Welsh Comprehensive School

Heb Ddysg - Heb Ddeall

Trefniadau Ionawr 2021

O ddydd Llun 18/1/2021 ymlaen, byddwn yn cofrestru disgyblion bl 7 i 11 bob bore am 9.15 a bod y sesiwn gofrestru yn orfodol nid yn ddewisol.

IIonawr 18 – 22 – Gwersi ar-lein o adref gan ddilyn amserlen Wythnos 2.

Ionawr 25 – 29 – Gwersi ar-lein o adref gan ddilyn amserlen Wythnos 1.

Dyma amseroedd y gwersi :

Gwers 1 – 9.30-10.20;  

Gwers 2 – 10.35-11.25;

Gwers 3 – 11.45-12.35;  

Gwers 4 – 1.40-2.30;  

Gwers 5 – 2.45-3.35.

Arrangements for January 2021

From Monday 18/1/2021 year 7 to 11 pupils will be registered every morning at 9:15 and that the registration session is compulsory not optional.

January 18 - 22 - Online lessons from home following the Week 2 schedule.

January 25 -29 - Online lessons from home following the Week 1 schedule

These are the lesson times :

Lesson 1 - 9.30-10.20;

Lesson 2 - 10.35-11.25;

Lesson 3 - 11.45-12.35;

Lesson 4 - 1.40-2.30;

Lesson 5 - 2.45-3.35.

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Rhif ffôn/Telephone - 01267 234829

E-bost/E-mail - swyddfa@bromyrddin.org

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic

Rhieni Bro Myrddin - bydd negeseuon pwysig ar ParentPay

Bro Myrddin Parents - important messages will be on Parentpay

Am y wybodaeth ysgol ddiweddaraf am COVID - ewch i Facebook neu Twitter yr ysgol hefyd
For the latest School COVID information - also visit the school's Facebook or Twitter 

Gorchuddion wyneb

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei canllawiau ynglŷn â’r defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion.

Mae'r canllawiau bellach yn nodi y dylid gwisgo gorchuddion wyneb:

• ym mhob ardal y tu allan i'r ystafell ddosbarth gan staff a dysgwyr mewn ysgolion uwchradd a cholegau

• ar gludiant penodedig i'r ysgol a'r coleg i ddysgwyr ym mlwyddyn 7 a hŷn

• gan ymwelwyr i bob ysgol a choleg, gan gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n danfon ac yn casglu plant.

Golyga hyn, bydd disgwyl i bob disgybl yn yr ysgol wisgo eu gorchuddion wyneb ymhob ardal tu allan i’r ystafell ddosbarth gan gynnwys wrth gyrraedd yr ysgol ac adeg egwyl a chinio tra’n chwarae y tu-allan. Fel rydych chi’n sylweddoli, fel ysgol, mae dyletswydd arnom i ddilyn y canllawiau. Diolch am eich cefnogaeth.

Face coverings

The Welsh Government has revised their guidance regarding the use of face coverings in school.

The guidance now states that face coverings should be worn:

• in all areas outside the classroom by staff and learners in secondary schools and colleges

• on dedicated school and college transport for learners in year 7 and up

• by visitors to all schools and colleges, including parents and carers picking up and collecting children.

This means, every child and member of staff in the school will have to wear their face mask in every area outside the classroom when they arrive in school and during break time and dinner time outside. As you realise, as a school, we have a duty to follow the regulations. Thank you for your support.

Pennaeth / Headteacher

 

Cyfarchion cynnes iawn i chi i gyd a chroeso i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. Ysgol Uwchradd benodedig Gymraeg yw Bro Myrddin. Porwch drwy dudalennau ein gwefan er mwyn i chi ddysgu mwy am ein gwaith ac er mwyn i chi gael blas ar fywyd yr ysgol.  
Dr Llinos Jones

A very warm welcome to the Bro Myrddin Welsh Comprehensive School website. Bro Myrddin is a secondary school teaching the vast majority of subjects in Welsh.  Browse through our website for more information and to get a taste of the hustle and bustle of the school.
Dr Llinos Jones

Gwasanaeth Nadolig Rhithiol Bro Myrddin 2020

Gwasanaeth y cofio 2020

Cliciwch ar y botwm sydd ar y gwaelod er mwyn clywed y sain