top of page
System bwcio apwyntiadau Schoolcloud
Dylai Rhieni a Gwarcheidwaid wirio am negeseuon ar ParentPay yn rheolaidd.
Rydym wedi cael rhywfaint o wybodaeth gan Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru ynghylch fideos y maen nhw'n eu postio ar eu tudalen Facebook i helpu rhieni i ddod o hyd i ffyrdd fforddiadwy a hawdd i wneud hwyl gartref, a rhai ar les cyffredinol y cartref - https://www.facebook.com/childcomwales/
Ceir hefyd gwybodaeth ddefnyddiol ar https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws/
Canllaw ar ysgolion uwchradd i rieni a gofalwyr plant 11 i 14 oed
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin, 2017-2020
Llyfryn Gwybodaeth i Rieni 2019/20 newydd

Pfeg  Canolfan ragoriaeth mewn addysg ariannol 

Rydym fel ysgol wedi cael ein dewis i fod yn rhan o’r rhaglen ragoriaeth mewn addysg ariannol. Credwn ei bod yn hanfodol bod ein disgyblion yn gadael yr ysgol gyda’r gallu i 
drafod arian yn effeithiol yn y byd newidiol sydd ohoni. Ymdrechwn i roi’r addysg, yr hyder a’r sgiliau angenrheidiol iddynt fel eu bod yn gallu gwneud penderfyniadau cyllidol gwybodus ac yn gallu rheoli eu harian yn effeithiol. 

Gohebiaeth i Rhieni 
bottom of page