top of page
System bwcio apwyntiadau Schoolcloud /
Schoolcloud Parents'
Evening Appointment booking system
Dylai Rhieni a Gwarcheidwaid wirio am negeseuon ar ParentPay yn rheolaidd /
Parents and Guardians should regularly check for messages on ParentPay. 
Rydym yn diweddaru cynnwys ein gwefan ar hyn o bryd

We are currently updating our site content at the moment
Canllaw ar ysgolion uwchradd i rieni a gofalwyr plant 11 i 14 oed
Rydym wedi cael rhywfaint o wybodaeth gan Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru ynghylch fideos y maen nhw'n eu postio ar eu tudalen Facebook i helpu rhieni i ddod o hyd i ffyrdd fforddiadwy a hawdd i wneud hwyl gartref, a rhai ar les cyffredinol y cartref - https://www.facebook.com/childcomwales/
Ceir hefyd gwybodaeth ddefnyddiol ar https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws/

We have received some information from the Children’s Commissioner for Wales office regarding videos that they’re posting on their Facebook page to help parents find affordable and easy ways to make fun at home and some on general household wellbeing.

 

https://www.facebook.com/childcomwales/

 

 There is also some useful information on their Info Hub - https://www.childcomwales.org.uk/coronavirus/

Pfeg  Canolfan ragoriaeth mewn addysg ariannol 

Rydym fel ysgol wedi cael ein dewis i fod yn rhan o’r rhaglen ragoriaeth mewn addysg ariannol. Credwn ei bod yn hanfodol bod ein disgyblion yn gadael yr ysgol gyda’r gallu i 
drafod arian yn effeithiol yn y byd newidiol sydd ohoni. Ymdrechwn i roi’r addysg, yr hyder a’r sgiliau angenrheidiol iddynt fel eu bod yn gallu gwneud penderfyniadau cyllidol gwybodus ac yn gallu rheoli eu harian yn effeithiol. 


We as a school have secured a place on the centre of excellence programme, in financial education, and believe that it is essential that our pupils leave school able to operate financially in the world we live. We will endeavour to equip our pupils with the knowledge and skills in order to manage their money and make informed financial decisions

Gohebiaeth i Rhieni / Correspondence to Parents
bottom of page