top of page
System bwcio apwyntiadau Schoolcloud
Rydym wedi cael rhywfaint o wybodaeth gan Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru ynghylch fideos y maen nhw'n eu postio ar eu tudalen Facebook i helpu rhieni i ddod o hyd i ffyrdd fforddiadwy a hawdd i wneud hwyl gartref, a rhai ar les cyffredinol y cartref - https://www.facebook.com/childcomwales/
Ceir hefyd gwybodaeth ddefnyddiol ar https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws/

2.4.2020

Er Gwybodaeth i Rieni

Mae Coleg yr Iesu, Rhydychen wedi darparu adnoddau ar gyfer disgyblion Ysgol Uwchradd yn enwedig i ddisgyblion sy'n dymuno cael eu herio. Mae'r linc isod. Llawer o weithgareddau diddorol iawn-

https://www.jesus.ox.ac.uk/covid-19-schools-closures-activities-resources-guide.

Canllaw ar ysgolion uwchradd i rieni a gofalwyr plant 11 i 14 oed
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin, 2017-2020
Llyfryn Gwybodaeth i Rieni 2019/20 newydd

Pfeg  Canolfan ragoriaeth mewn addysg ariannol 

Rydym fel ysgol wedi cael ein dewis i fod yn rhan o’r rhaglen ragoriaeth mewn addysg ariannol. Credwn ei bod yn hanfodol bod ein disgyblion yn gadael yr ysgol gyda’r gallu i 
drafod arian yn effeithiol yn y byd newidiol sydd ohoni. Ymdrechwn i roi’r addysg, yr hyder a’r sgiliau angenrheidiol iddynt fel eu bod yn gallu gwneud penderfyniadau cyllidol gwybodus ac yn gallu rheoli eu harian yn effeithiol. 

Gwasanaeth ysgol (4/3/2019)
Rhannwyd yr hysbyseb yma gyda holl gymuned yr ysgol mewn gwasanaeth yr wythnos hon. https://www.youtube.com/watch?v=SnJar0Up6DY
Diben y clip oedd dangos i bob disgybl beth yw effaith negeseuon o’r fath ar ein iechyd meddwl. Atgoffwyd pawb o’u dyletswydd wrth fynd ar-lein a gofynnwyd i bawb i feddwl ddwywaith cyn gwasgu’r botwm. Nodwyd bod angen i bawb feddwl o ddifri am eu defnydd o’u ffonau symudol gan gwestiynu a oeddent wedi defnyddio eu ffonau yn ddiweddar er mwyn rhoi poen i eraill neu i figitan. Os hynny, anogwyd pawb i feddwl eto a bod yn gadarnhaol wrth ddefnyddio eu ffonau gan bod geiriau cas yn medru effeithio ar ein iechyd meddwl personol. Atgoffwyd pawb hefyd o bolisi yr ysgol sef DIM FFONAU SYMUDOL a bod lle iddynt adael eu ffonau yn y swyddfa yn ystod y dydd. Byddem yn gwerthfawrogi, fel rhieni, petasech chi yn atgyfnerthu ein neges.
Gohebiaeth i Rhieni 
bottom of page