top of page

 

 

Fel ysgol fro, y mae Bro Myrddin yn cynnig addysg sy’n ceisio ateb

anghenion yr unigolyn mewn awyrgylch cefnogol a hollol Gymreig.

Cynigir yr un cyfle cyfartal i bob disgybl ddatblygu hyd eithaf ei allu

yn academaidd, yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol, yn feddyliol ac

yn gorfforol. (Polisi Cyfle Cyfartal ar gael yn yr ysgol)

 

 

 • Creu cymdeithas fyw lle y gwerthfawrogir gwerthoedd moesol ac
  ysbrydol a lle y pwysleisir rhinweddau megis cyfiawnder,
  gonestrwydd, ymddiriedaeth, goddefgarwch ac ymdeimlad o
  ddyletswydd.

 • Rhoi cyfle i bob disgybl feistroli’r grefft o gyfathrebu drwy’r
  Gymraeg a’r Saesneg, gan bwysleisio’r Gymraeg fel iaith naturiol
  yr ysgol.

   

 • Cynorthwyo’r disgybl i ddatblygu sgiliau ar gyfer byd gwaith a
  fydd yn ei alluogi i weithio fel aelod o dîm ac yn annibynnol.

   

 • Paratoi pob disgybl i fyw fel aelod cyfrifol a gwerthfawr o’r gymdeithas, i ddatblygu perthynas gadarnhaol gydag eraill ac i ddatblygu hunan-barch a pharch at bobl, eiddo a’r amgylchedd.
   

 • Cynorthwyo’r disgybl i werthfawrogi treftadaeth a diwylliant Cymru ac i fedru cyfrannu at gymdeithas amlieithog yng Nghymru, Ewrop a’r byd.
   

 • Sicrhau cyfleoedd priodol i holl aelodau staff yr ysgol i ddatblygu’n
  broffesiynol.

   

 • Wrth geisio gwireddu’r uchod, pwysleisir y bartneriaeth a’r
  cydweithio angenrheidiol rhwng disgyblion, aelodau o staff,
  rhieni a llywodraethwyr.

 

Heb Ddysg Heb Ddeall 

yggbm-badge23.jpg
bmdi-20.jpg
BRo6-1.jpg
Nôd yr ysgol
Amcanion yr ysgol
bottom of page