top of page

CREATIVE

A creative pupil has a lively imagination and is eager to experiment with ideas.

CREADIGOL

Mae gan ddisgybl creadigol ddychymyg da ac mae’n awyddus i arbrofi.

FLEXIBLE

A flexible pupil is prepared to adapt and listen to others.

 

HYBLYG

Disgybl sy’n barod i addasu a gwrando ar eraill yw’r disgybl hyblyg. 

DETERMINED

A determined pupil is eager to succeed, to make decisions and is assured and confident in all aspects of the work.

 

PENDERFYNOL

Mae disgybl penderfynol yn ddisgybl sy’n awyddus i lwyddo, i wneud dewisiadau ac i fod yn bendant ac yn gadarn ymhob agwedd o’r gwaith.

INDEPENDENT

An independent pupil is self-assured and can work productively as an individual.

 

ANNIBYNNOL

Disgybl hyderus sy’n medru gweithio yn unigol yw’r disgybl annibynnol.

Addysg Uwch

 

Gwybodaeth am gyrsiau Prifysgol/Gwneud cais am gwrs

 

UCAS

 

Cymharu perfformiad Prifysgolion/Colegau

 

UniStats

 

Gwybodaeth am yrfaoedd graddedig

 

Prospects

 

Gwybodaeth am gyllid myfyrwyr

 

Cyllid Myfyrwyr Cymru

CARING

A caring pupil is prepared to look after others, is ready to listen and to help.

GOFALGAR

Mae disgybl gofalgar yn barod i edrych ar ôl pobl eraill, yn barod i wrando a chynorthwyo.

PROUD

A proud pupil finds satisfaction in the work and is content and happy with the result.

 

BALCH

Disgybl sy’n teimlo boddhad yn y gwaith yw’r disgybl balch.  Un sy’n fodlon a hapus gyda’r canlyniad.

THOUGHTFUL

A thoughtful pupil is considerate of others and often thinks deeply about things before acting.

 

MEDDYLGAR

Dyma ddisgybl sy’n ystyriol o bobl eraill.  Mae’n aml iawn yn meddwl yn ddwys am bethau cyn gweithredu.

AMBITIOUS

An ambitious pupil is hard working and aims high in order to achieve success.

 

UCHELGEISIOL

Mae disgybl uchelgeisiol yn ddisgybl gweithgar sy’n anelu’n uchel er mwyn cael llwyddiant.

SKILFUL

A skilful pupil possesses, or demonstrates the knowledge and ability to perform a particular activity or task well.

 

MEDRUS

Mae disgybl medrus yn meddu ar, neu yn dangos yr wybodaeth a’r gallu i berfformio gweithgaredd neu dasg benodol yn dda

Model Dysgu ac Addysgu
Teaching and Learning Model
bottom of page