1/22

Trefniadau Gwersi Ionawr 2021

O ddydd Llun 18/1/2021 ymlaen, disgyblion bl 7 i 11 y byddwch yn cael eich cofrestru bob bore am 9.15 a bod y sesiwn gofrestru yn orfodol nid yn ddewisol.

Ionawr 11 – 15 – Gwersi ar-lein o adref gan ddilyn amserlen Wythnos 1.

Ionawr 18 – 22 – Gwersi ar-lein o adref gan ddilyn amserlen Wythnos 2. 

Ionawr 25 – 29 – Gwersi ar-lein o adref gan ddilyn amserlen Wythnos 1. 

Dyma amseroedd y gwersi :

Gwers 1 – 9.30-10.20;  

Gwers 2 – 10.35-11.25; 

Gwers 3 – 11.45-12.35;  

Gwers 4 – 1.40-2.30;  

Gwers 5 – 2.45-3.35. 

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Rhif ffôn - 01267 234829

E-bost - swyddfa@bromyrddin.org

Gorchuddion wyneb

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei canllawiau ynglŷn â’r defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion.

Mae'r canllawiau bellach yn nodi y dylid gwisgo gorchuddion wyneb:

• ym mhob ardal y tu allan i'r ystafell ddosbarth gan staff a dysgwyr mewn ysgolion uwchradd a cholegau

• ar gludiant penodedig i'r ysgol a'r coleg i ddysgwyr ym mlwyddyn 7 a hŷn

• gan ymwelwyr i bob ysgol a choleg, gan gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n danfon ac yn casglu plant.

Golyga hyn, bydd disgwyl i bob disgybl yn yr ysgol wisgo eu gorchuddion wyneb ymhob ardal tu allan i’r ystafell ddosbarth gan gynnwys wrth gyrraedd yr ysgol ac adeg egwyl a chinio tra’n chwarae y tu-allan. Fel rydych chi’n sylweddoli, fel ysgol, mae dyletswydd arnom i ddilyn y canllawiau. Diolch am eich cefnogaeth.

Neges o groeso gan y Pennaeth

Cyfarchion cynnes iawn i chi i gyd a chroeso i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.  Ysgol Uwchradd benodedig Gymraeg yw Bro Myrddin a daw'r disgyblion atom o dref hynafol Caerfyrddin ac o ardaloedd cefn gwlad prydferth ochr orllewinol a gogleddol y Sir.

Ymfalchïwn yn safonau academaidd cyson uchel yr ysgol, ac mae ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn hynod o bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd.  

 
Mae cyfrannu at ddiwylliant Cymreig a Chymraeg trwy lu o weithgareddau 

gan gynnwys gwaith y Pwyllgor Cymreictod Torri Arfer, yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol yn allweddol bwysig, fel mae ein cyfraniad i'r gymuned leol, trwy waith elusennol, gwaith gwirfoddol ac amryw gysylltiadau eraill. Porwch drwy dudalennau ein gwefan er mwyn i chi ddysgu mwy am ein gwaith ac er mwyn i chi gael blas ar fywyd yr ysgol.  


  Dr Llinos Jones

Cysylltu â ni

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Croes-y-Ceiliog,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin,
Gorllewin Cymru. SA32 8DN

Rhif ffôn - 01267 234829

E-bost - swyddfa@bromyrddin.org

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
Dilynwch ni
Gwefannau defnyddiol
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM