• Wix Facebook page
  • Twitter Classic
Am y wybodaeth ddiweddaraf ysgol am COVID
- ewch i dudalennau Facebook neu Twitter yr ysgol hefyd
Gwersi Rhithiol Bl10-13
Bl.10+12 Gwersi Rhithiol Google Meet 30/11 - 4/12/2020
Bl.
11+13 Wythos Rhithiol Google Meet 7/12 - 11/12/2020

Gorchuddion wyneb

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei canllawiau ynglŷn â’r defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion.

Mae'r canllawiau bellach yn nodi y dylid gwisgo gorchuddion wyneb:

• ym mhob ardal y tu allan i'r ystafell ddosbarth gan staff a dysgwyr mewn ysgolion uwchradd a cholegau

• ar gludiant penodedig i'r ysgol a'r coleg i ddysgwyr ym mlwyddyn 7 a hŷn

• gan ymwelwyr i bob ysgol a choleg, gan gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n danfon ac yn casglu plant.

Golyga hyn, bydd disgwyl i bob disgybl yn yr ysgol wisgo eu gorchuddion wyneb ymhob ardal tu allan i’r ystafell ddosbarth gan gynnwys wrth gyrraedd yr ysgol ac adeg egwyl a chinio tra’n chwarae y tu-allan. Fel rydych chi’n sylweddoli, fel ysgol, mae dyletswydd arnom i ddilyn y canllawiau. Diolch am eich cefnogaeth.

1/22

Cyfarchion cynnes iawn i chi i gyd a chroeso i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.  Ysgol Uwchradd benodedig Gymraeg yw Bro Myrddin a daw'r disgyblion atom o dref hynafol Caerfyrddin ac o ardaloedd cefn gwlad prydferth ochr orllewinol a gogleddol y Sir.

Ymfalchïwn yn safonau academaidd cyson uchel yr ysgol, ac mae ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn hynod o bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd.  

 
Mae cyfrannu at ddiwylliant Cymreig a Chymraeg trwy lu o weithgareddau 

gan gynnwys gwaith y Pwyllgor Cymreictod Project4Cymraeg, yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol yn allweddol bwysig, fel mae ein cyfraniad i'r gymuned leol, trwy waith elusennol, gwaith gwirfoddol ac amryw gysylltiadau eraill. Porwch drwy dudalennau ein gwefan er mwyn i chi ddysgu mwy am ein gwaith ac er mwyn i chi gael blas ar fywyd yr ysgol.  


  Dr Llinos Jones

Cysylltu â ni

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Croes-y-Ceiliog,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin,
Gorllewin Cymru. SA32 8DN

Rhif ffôn - 01267 234829

E-bost - swyddfa@bromyrddin.org

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
Dilynwch ni
Gwefannau defnyddiol
Neges o groeso gan y Pennaeth
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM