Dylai disgyblion ddarllen eu negeseuon yn eu e-bost Outlook ar HWB yn ddyddiol ac yn eu hystafelloedd Google Classroom.
Dylai Rhieni a Gwarcheidwaid wirio am negeseuon ar ParentPay yn rheolaidd.
System bwcio apwyntiadau Schoolcloud
1/9
Cysylltu â ni

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Croes-y-Ceiliog,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin,
Gorllewin Cymru. SA32 8DN

Rhif ffôn - 01267 234829

E-bost - swyddfa@bromyrddin.org

Fideo - Sut i wneud hunan-brawf llif
unffordd COVID-19: 
https://vimeo.com/523841370
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
Dilynwch ni

Gorchuddion wyneb yn yr ysgol (2021)
Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei canllawiau ynglŷn â’r defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion.

Mae'r canllawiau bellach yn nodi :

 • Bydd angen gwisgo masg tu-fewn i’r adeilad pan na ellir cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr.

 • Ni fydd angen gwisgo masg y tu allan.

 • Bydd angen gwisgo masg ar y bws.

Fel rydych chi’n sylweddoli, fel ysgol, mae dyletswydd arnom i ddilyn y canllawiau. Diolch am eich cefnogaeth.

Neges o groeso gan y Pennaeth

Cyfarchion cynnes iawn i chi i gyd a chroeso i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.  Ysgol Uwchradd benodedig Gymraeg yw Bro Myrddin a daw'r disgyblion atom o dref hynafol Caerfyrddin ac o ardaloedd cefn gwlad prydferth ochr orllewinol a gogleddol y Sir.

Ymfalchïwn yn safonau academaidd cyson uchel yr ysgol, ac mae ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn hynod o bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd.  

 
Mae cyfrannu at ddiwylliant Cymreig a Chymraeg trwy lu o weithgareddau 

gan gynnwys gwaith y Pwyllgor Cymreictod Torri Arfer, yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol yn allweddol bwysig, fel mae ein cyfraniad i'r gymuned leol, trwy waith elusennol, gwaith gwirfoddol ac amryw gysylltiadau eraill. Porwch drwy dudalennau ein gwefan er mwyn i chi ddysgu mwy am ein gwaith ac er mwyn i chi gael blas ar fywyd yr ysgol.  


  Dr Llinos Jones

drjones-20.jpg
Gwefannau defnyddiol