1/22

Yn dilyn cyfarwyddiadau sirol http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/08/coronavirus/gorchuddion-wyneb-ar-gyfer-disgyblion-ysgolion-uwchradd/#.X0jCkMhKi1s y mae angen, felly, i bob disgybl wisgo gorchudd wyneb ar yr holl gludiant ysgol. Yn dilyn asesiad risg o adeilad Ysgol Bro Myrddin gofynnwn ninnau i bob disgybl i wisgo gorchudd wyneb y tu-fewn i’r adeilad wrth gerdded o gwmpas y coridorau. Byddwn yn addasu’r gofynion wrth i’r wythnosau fynd yn eu blaen. Gofynnwn i chi fel rhieni i ddarparu gorchudd wyneb i’ch plentyn ar gyfer y diwrnod cyntaf yn yr ysgol, lle bo hynny’n bosibl.

 

Bydd y cyngor yn darparu gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer y disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.

Fel y gwyddoch, mae diogelwch ein staff a’n disgyblion yn flaenoriaeth gyda ni ac rydym yn gweithredu er mwyn lleihau unrhyw risg.

Diolch am eich cydweithrediad.

Cysylltu â ni

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Croes-y-Ceiliog,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin,
Gorllewin Cymru. SA32 8DN

Rhif ffôn - 01267 234829

E-bost - swyddfa@bromyrddin.org

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
Dilynwch ni

Cyfarchion cynnes iawn i chi i gyd a chroeso i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.  Ysgol Uwchradd benodedig Gymraeg yw Bro Myrddin a daw'r disgyblion atom o dref hynafol Caerfyrddin ac o ardaloedd cefn gwlad prydferth ochr orllewinol a gogleddol y Sir.

Ymfalchïwn yn safonau academaidd cyson uchel yr ysgol, ac mae ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn hynod o bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd. 

 
Mae cyfrannu at ddiwylliant Cymreig a Chymraeg trwy lu o weithgareddau 

gan gynnwys gwaith y Pwyllgor Cymreictod Project4Cymraeg, yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol yn allweddol bwysig, fel mae ein cyfraniad i'r gymuned leol, trwy waith elusennol, gwaith gwirfoddol ac amryw gysylltiadau eraill. Porwch drwy dudalennau ein gwefan er mwyn i chi ddysgu mwy am ein gwaith ac er mwyn i chi gael blas ar fywyd yr ysgol.  


  Dr Llinos Jones

Gwefannau defnyddiol
Neges o groeso gan y Pennaeth
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM